Fritz Bornstück – Burial of the Red Herring

Descriptif :

56 pages – 30,5 x 20,5 cm

Français & English

ISBN : 978-2-955321423

Text : Anne Malherbe

Translation : Boris Kremer

Photos : Stefan Hähnel

Design : Martin Kaumanns

Imprimé par Heenemann Druck, Berlin

(c) 2018 Fritz Bornstück